เลือกหน้า
🔴วันที่ 17-19 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช และ นายชัยธวัฒน์ กีรติรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายแพทย์/สหวิชาชีพทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
♦♦ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ณ ชุมชนสนามบิน ชุมชนหนองบัว ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่ ชุมชนเมืองเก่า ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ เพื่อเป็นการดูแลด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ สุขอนามัย ติดตามข้อมูลสวัสดิการ สาธิตการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเตียง และได้แจกขนมของกินให้กับเด็กๆในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่