เลือกหน้า
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน
.
(27 เมษายน 2565) 09.00 น. นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การ “บูรณาการหลักการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สู่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน” ( Integrate the principle of Thai and English languages to develop the effective communication and instruction ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) โดย นายกฤษณา กำลังศิลป์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
.
การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ที่มุ่งเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กเยาวชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรียนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูสอนภาษาไทยและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรม“ บูรณาการหลักการภาษาไทยและภาษาอังกฤษสู่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน Integrate the principle of Thai and English languages to develop the effective communication and instruction โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน คือวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 60 คน