เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (04 821988) ,816673 FAX ; (044) 822484
******************************************************************************
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด กำหนดการจัดอบรมโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.30–15.30 น. ณ ห้องประชุมอุบลรัตน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นการพัฒนาคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนไปสู่สมรรถนะสากล โดยมีพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองชัยภูมิเข้าร่วมการอบรม

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เทศบาลเมืองชัยภูมิมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ กฎระเบียบ และแนวทางที่ควรปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยอย่างยั่งยืน ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ สร้างความตระหนักในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อให้ผู้ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะพนักงานขับรถบรรทุกทุกคน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ โดยวิทยากรให้ความรู้จากบริษัทไอดีไดร์ฟ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาคมขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ไทย ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท,บ 2 – 4 โดยจะทำการทดสอบผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้ผ่านการทดสอบทุกคนจะได้ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และหนังสือรับรองจากสถาบัน TPQI ด้วย



สาวิตรี นิยมพงษ์ ข่าว
สาวิตรี นิยมพงษ์ พิมพ์
28 ม.ค.63