เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (044 821988) ,816733 FAX ; (044) 822484
******************************************************************************
เทศบาลเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมการจัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนนำร่องในการจัดการขยะต้นทาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ กำหนดการจัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนนำร่องในการจัดการขยะต้นทาง ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมอุบลรัตน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประธานในพิธีเปิดการอบรม โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมกับให้ความรู้ ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิอีกด้วย

นางสาวณัฏฐ์ สุขขี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการขยะต้นทางจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ , เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีตัวแทนจากเทศบาลเมืองชัยภูมิเข้าร่วมด้วย รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน วิทยากรให้ความรู้โดย นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ , นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ,ผู้แทนชุมชนโนนกล้วยหอม , ผู้แทนเทศบาลตำบลโคกสูง



สาวิตรี นิยมพงษ์ ข่าว
สาวิตรี นิยมพงษ์ พิมพ์
20 ก.พ.63