เลือกหน้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกตรวจแนะนำสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามแบบตรวจสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอย เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ให้ผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินปฏิบัติตนให้ถูกต้องและปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาถนนคนเดินชัยภูมิให้ได้มาตรฐาน street food ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีสำหรับการดำเนินการตามนโยบายอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป