เลือกหน้า

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามเอกสารดาวโหลดนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารดาวโหลด