เลือกหน้า

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด ดังนี้
1. ชื่อการประกวด “Miss China Gold Chaiyaphum 2020”

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1 เป็นเพศชายโดยกำเนิด แต่มีบุคลิกลักษณะเป็นเพศหญิง (สาวประเภทสอง)
2.2 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2.3 มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, โรคที่สังคมรังเกียจ
2.5 ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย

3. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
3.3 ส่งเข้าประกวดในนามบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน ชมรม หรือชุมชน (ถ้ามี)

4. สถานที่ประกวด ณ เวทีชั่วคราว ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

5. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือตัวแทนได้ที่กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 044-811657 หรือทางเพจ Miss China Gold Chaiyaphum 2020

6. การแต่งกายในการประกวด
6.1 ชุดกี่เพ้า ซึ่งผู้เข้าประกวด และพี่เลี้ยงทุกคนจะต้องเตรียมชุดมาเอง
6.2 ผู้ประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) หรือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอื่นใดได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ทำให้ฝ่ายจัดประกวดและผู้เข้าประกวดผู้อื่นได้รับความเสียหาย

7. การตัดสิน
7.1 การตัดสินการประกวดกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้

8. รางวัลการประกวด
8.1 ตำแหน่ง Miss China Gold Chaiyaphum 2020
ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท/มงกุฎเกียรติยศ/ถ้วยรางวัล/สายสะพาย
8.2 รองอันดับ 1 Miss China Gold Chaiyaphum 2020
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท/ถ้วยรางวัล
8.3. รองอันดับ 2 Miss China Gold Chaiyaphum 2020
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท/ถ้วยรางวัล
8.4 รองอันดับ 3 Miss China Gold Chaiyaphum 2020
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท ถ้วยรางวัล
8.5 รองอันดับ 4 Miss China Gold Chaiyaphum 2020
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ถ้วยรางวัล
8.6 ขวัญใจสื่อมวลชน Miss China Gold Chaiyaphum 2020
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ถ้วยรางวัล/สายสะพาย
8.7 รางวัลตั่วเจ้ (อายุเยอะสุด) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
8.8 รางวัลโส้ยหมวย (อายุน้อยสุด) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
8.9 รางวัลตั่วปุ่ยเจ้ (อ้วนที่สุด) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
8.10 รางวัลซิงทีเถี่ยงจ่าง (ร่างกายแข็งแรง) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
8.11 รางวัลคี่เหมียวเปี๋ยวเอี้ยง (Amazing) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
8.12 รางวัลอีฮักเพียวเหลียง (เสื้อผ้าสวยงาม) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
8.13 รางวัลตงบุ้งอิวซิ่ว (ภาษาจีนยอดเยี่ยม) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
8.14 รางวัลเต็กซูเหล่งรัก (ความสามารถพิเศษ) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
9. เกณฑ์การให้คะแนน
9.1 บุคลิกภาพ
9.2 การแต่งกาย เข้ากับบุคลิกภาพ งดงาม
9.3 เค้าโครงใบหน้าสวยงาม สอดคล้องบุคลิกภาพ
9.4 ท่วงท่า การเดิน การเคลื่อนไหว

หมายเหตุ
1. การให้คะแนนในรอบ 10 คนสุดท้าย เพิ่มเติม ในเรื่องการแนะนำตัว และการแสดงความสามารถคนละ 3 นาที
2. การให้คะแนนในรอบ 5 คนสุดท้าย เพิ่มเติม ในเรื่อง การตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน

10. ผู้ได้รับตำแหน่ง Miss China Gold Chaiyaphum 2020 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 27 มกราคม ของปีถัดไป ทั้งนี้ผู้ครองตำแหน่งดังกล่าวสามารถให้ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองชัยภูมิในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่เทศบาลเมืองชัยภูมิและจังหวัดชัยภูมิจัดได้
ผู้รับตำแหน่ง Miss China Gold Chaiyaphum 2020 จะพ้นจากตำแหน่งในกรณี ดังนี้
10.1 เมื่อครองครบตำแหน่ง 1 ปี
10.2 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
10.3 ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงมีพฤติกรรมอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม หรือความเชื่อถือในตำแหน่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศหลักเกณฑ์ประกวด1.pdf
ใบสมัคร.pdf