เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เปิดรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ได้หลายชองทาง ดังนี้

  1. ด้วยตนเอง ทีสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
  2. ผ่านช่องทางโซเชียวมีเดีย  ได้แก่ /เว็บไซต์ของเทศบาล/ Facebookเพจเทศบาลเมืองชัยภูมิและเพจหน่วยงานต่างๆ/ IG/ twitter / Email : prcpmcity@gmail.com
  3. การประชุมตางๆ ( เทศบาลพบประชาชน เวทีประชาคม การประชุมตางๆ)
  4. กล่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นด้วย E-Mail