เลือกหน้า

สารจากรองนายกเทศมนตรี

กระผมนายสมชาย  เรืองจินดา  รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติจากนายกบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย    โดยได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้ได้ทำงานร่วมกับ คณะผู้บริหาร    สมาชิกสภา   ผู้นำท้องที่  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  หน่วยงานราชการในพื้นที่  ตลอดจนพ่อค้าประชาชน  ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมาย   และมีบทบาทสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการบริหารงานของเทศบาล   ให้เป็นไปตามระเบียบ    กฏหมาย    ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะต่างๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ในการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น  งานเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหา  งานเฉลิมพระชนม

พรรษา ๕  ธันวาคม  วันเด็กแห่งชาติ งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล   งานประเพณีตรุษจีน งานประเพณีบุญเดือนหก  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ   ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย

สุดท้ายนี้    ขอความสันติจงประสบแด่ท่านพ่อแม่พี่น้อง   ชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกท่าน                                    มีความสุข  ความเจริญ ปราศจากอันตรายทั้งปวง  มีสุขภาพ   พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  เป็นที่รักของบุคลรอบข้างตลอดไป