เลือกหน้า

สารจากรองนายก

ผมนายสุทธิ  เหล่าฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  ได้รับเกียรติจากนายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย  นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  ได้มาร่วมเป็นคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จากประสบการณ์ในการบริหารงานของเทศบาลนั้น ภารกิจต่างๆทำเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ให้กับชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกท่าน การบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในปีที่ผ่านมา พยามที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด  ถูกประเด็น ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม  มีบางครั้ง บางกลุ่มไม่ชอบใจ  ตำหนิการทำงานเทศบาลเมืองเมืองชัยภูมิ  ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิขอน้อมรับด้วยดี    บางภารกิจของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดูเหมือนไม่ได้ตอบโจทย์ของประชาชนทุกกลุ่ม  แต่ความจริงแล้ว ภารกิจต่างๆนั้น มีผลกับประชาชนทุกกลุ่ม เช่นซ่อมถนน ให้สัญจรผ่านไปมาได้สะดวก ประชาชนก็ออกไปจับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้า ก็จำหน่ายสินค้าได้  รัฐบาลก็เก็บภาษีได้

ภารกิจต่างๆ ที่เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินการนั้นก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  การศึกษา  สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม   ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น  เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญ  การคัดแยกขยะต้นทาง  หรือการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท  ที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้เน้นกับชุมชน  ต้องขอขอบคุณประชาชนแต่ละครัวเรือนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท  แต่ก็ยังมีขยะที่ไม่ได้ออกจากครัวเรือน ยังเป็นปัญหาที่สำคัญในการจัดเก็บ  หากประชาชนยังทิ้งขยะไม่ถูกที่  ต่อให้เทศบาลเมืองชัยภูมิจ้างพนักงานเก็บขยะอีกเป็น 1,000 คน  บ้านเมืองเราก็ไม่สะอาด  การที่จะทำให้บ้านเมืองเราสะอาดนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ขยะในครัวเรือน  ขยะที่ไม่ได้มาจากครัวเรือน  เราต้องร่วมมือกัน  บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ( บวร )

สุดท้ายนี้กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อ

พญาแล ตลอดจนพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    จงดลบันดาลให้พี่น้องชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  หวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ