เลือกหน้า

สารจากประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิที่เคารพยิ่ง  ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี

บทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองชัยภูมิได้พัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาด้วยดีมาตลอด เป็นที่น่ายินดีแทนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

ในส่วนของสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จะทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดจะตรวจสอบติดตามการทำงานของผู้บริหารอย่างเต็มความสามารถและจะเป็นองค์กรหลักในการสะท้อนและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน ตามกระบวนการทางสภาอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อ

พญาแล ตลอดจนพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     จงดลบันดาลให้พี่น้องชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  หวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ