เลือกหน้า

 

สารจากนายกเทศมนตรี(นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย)

                                                         สารจากรองนายกเทศมนตรี ( นายชาญณรงค์ ผดุงพล  )

                                                             สารจากรองนายกเทศมนตรี ( นายสุทธิ  เหล่าฤทธิ์ )

สารจากประธานสภาเทศบาล(นายเสริม ฉิ่งสำโรง)

สารจากปลัดเทศบาล(นายอิทธิชัย ชูเรณู)

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส เทศบาลเมืองชัยภูมิ