เลือกหน้า

โครงการอบรมแนวทางการสร้างวัคซีนใจเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน

อบรมให้แกนนำด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อนำกลับมาดูแลตนเองและคนในบ้าน

ด้วยหลัก “4 สร้าง 2 ใช้ ”

1.สร้างความปลอดภัย

2.สร้างความสงบ

3.สร้างความเข้าใจ และให้โอกาส

4.สร้างความหวัง

โดยใช้

1.ศักยภาพในชุม

2.สายสัมพันธ์ภายในชุมชน

ที่เริ่มสร้างได้ด้วย ตัวเราเองก่อน ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

วิทยากร

1.นางสาวนงนุช ภัทรพงศ์สินธุ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชัยภูมิ

2.นายศิลป์ชัย เหลาภา นักจิตวิทยา รพ.ชัยภูมิ