เลือกหน้า

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านรายรับ  พบว่า  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายรับในภาพรวมของเทศบาลเมืองชัยภูมิต่ำกว่าประมาณการรายรับ  เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 กำหนดให้จัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่  1  มกราตม  2563  แต่โดยที่โรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด -19  ได้ระบาดอย่างรุนแรงทำให้เศรษฐกิจหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง  สมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ  เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม  ประกอบกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นจะถูกจัดสรรมาในช่วงใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ  จึงทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดทำการบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2563  และทำให้รายรับไม่เป็นไปประมาณการที่กำหนดไว้

ด้านรายจ่าย  ขณะเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์ที่โรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด – 19  ยังแพร่ระบาดและเทศบาลเมืองชัยภูมิยังต้องตั้งการ์ดสูง  เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น  รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้  อปท.  เกลี่ยงบฯ ที่จัดสรรไว้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  งบฯลงทุนที่ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือลงทุนกันไว้สำหรับเป็นงบฯในการป้องกันและควบคุมโรคโดวิด – 19  โดยเฉพาะ  โดยจัดลำดับความสำคัญโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิดเป็นลำดับแรก  เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงชะลอจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามปกติออกไป  แล้วหันมาเน้นหนักแก้วิกฤตโควิด – 19  เป็นหลัก  จึงกระทบโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กรณีดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นถูกชะลอออกไป  เนื่องจากงบฯซึ่งเดิมถูกจัดสรรไว้สำหรับก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง ก่อสร้างถนน ทางเท้า จัดซื้อจัดจ้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน  ต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน  เพื่อนำมาใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิยังได้รับประโยชน์เหมือนเดิม  เพียงแต่ปรับเปลี่ยนจากสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เป็นการป้องกันรักษาสุขอนามัยแทน  และทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้