เลือกหน้า
18 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบหมายให้นางจิตลดา มณีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับป้ายประกาศสถานที่จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน q (ตลาดสด) โดยตลาดสดเทศบาล 2 ผ่านเกณฑ์ประเมินโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้างโรบินสัน โดยนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มอบ โดยในงานมีร้านอาหารในจังหวัดชัยภูมิได้รับ Q restaurant และ Q restaurant Premium
โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) สินค้า Q คือ สินค้าที่ผ่านการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนด ทั้งสินค้าด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และแปรรูป ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย Q สีเขียว พร้อมรหัสใต้เครื่องหมายที่บ่งบอกถึง หน่วยงานที่ให้การรับรอง มาตรฐานที่รับรอง และเลขรหัสเจ้าของสินค้า เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย