เลือกหน้า

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้แจ้งให้สถานที่ดังกล่าวดำเนินการทำความสะอาด และเข้มงวดตามาตราการ DMHTTA ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติ