เลือกหน้า

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 2 ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 เพื่อเป็นการทำความสะอาดป้องการแผร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการให้บริการกับประชาชนที่มาเดินเลือกซื้ออาหารที่ตลาดสดเทศบาล 2 โดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้น