เลือกหน้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่ยังไม่ได้รับการอบรม ตามกฎกระทรวงสุขลัษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ 21 (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สััมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินการต่างๆไม่สามารถทำได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือสมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยจัดอบรมที่กรมอนามัยรับรอง

ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร คือ
(เจ้าของร้าน ผู้จัดการร้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ร้านอาหาร)

‍>>ผู้สัมผัสอาหาร คือ
(คนเตรียม ปรุง เสิร์ฟ จำหน่าย และล้างภาชนะอุปกรณ์)

ให้ลงทะเบียนเพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
ผ่านเว็บไซต์ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มิฉะนั้นท่านอาจมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท