เลือกหน้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องเเข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ