เลือกหน้า

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อนายกเทศมนตรีผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ
ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนายก เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิ และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่จังหวัดชัยภูมิประจำจังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง นั้น
บัดนี้ มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน ๕ คน และมีผู้สมัครเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คน ครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร เป็นผลให้ผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิโดยมิต้องดำเนินการคัดเลือกตคามในข้อ ๑๐ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 6๕๖๒ พ.ศ. 6๕๖- จังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อนายกเทศมนตรีผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิ และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิ
๑. นายธีวรา วิตนากร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
๒. นายเจริญ เสมาเพชร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
๓. นายธนกร ภัทรบุญสิริ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง
๔. นางสาวกาญจนา จังหวะ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลวงศิริ
๕. นางอารียา เชาวนสมบูรณ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระเหว
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ
๑. นายครรชิต ตระกูลพรหม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


เอกสารดาวโหลด – ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดิน.pdf