เลือกหน้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561 ข้อ 101/ 1 ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว บัดนี้ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน-ไตรมาส-4.pdf