เลือกหน้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 บัดนี้เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ผลดำเนินงานไตรมาส4-62.pdf