เลือกหน้า

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอส่งรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน) เพื่อเป็นการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ62รอบ6เดือน.pdf