เลือกหน้า

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอส่งรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/ 1 ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารดาวโหลด