เลือกหน้า

ประกาศสำเนารายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1


รายละเอียด – งบแสดงผลดำเนินงาน1ตคถึง31ธค.pdf