เลือกหน้า

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอส่งรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 จึงเผยแพร่เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – งบแสดงผลการดำเนินงาน62.pdf