เลือกหน้า

รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วมเป็นประธาน
ให้ฝ่ายนิติการ ได้รับการอนุมัติดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทาง
กฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้จัด
ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท (Siam River Resort)
จังหวัดชัยภูมิ บัดนี้ ได้ดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว โดยมีผลการดำเนินงานโครงการดังนี้