เลือกหน้า

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประการสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 และเนื่องจากศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ได้แถลงสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19 ) ในประเทศรายใหม่ จากตลาดกลางค้ากุ้งและตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 7 ราย ที่เชื่อมโยงกลับจากตลาดค้ากุ้งและตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารดาวโหลด