เลือกหน้า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ให้ประกาศ

รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ผ่านระบบ e-planNacc สำนักงาน ป.ป.ช.

ตามที่หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช.0004/ว0070 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เรื่อง การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ. 2561-2564) โดยบันทึกรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ภายในเดือน เมษายน และรอบ 12 เดือน

ภายในเดือน ตุลาคม ผ่านระบบรายงานและติดตามประเมินผล e-Plan NACC ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ ITA ผ่านระบบ ITAS นั้น บัดนี้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รายงานผลการดำเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ รอบ 12 เดือน

(เดือนเมษายน 2564 – ตุลาคม2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ทั้งหมดจำนวน 60 โครงการ

2. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ

3. ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 12 โครงการ

4. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน – โครงการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้