เลือกหน้า

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรม

สร้างค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วมเป็นประธานในโครงการอบรม

สร้างค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมให้ผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้ (knowledge) พลเมืองดีต้องมีความรู้ความตระหนักถึงค่านิยมในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย เคารพต่อกติกาของสังคม

ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค รู้บทบาทและความสำคัญของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

2. เป็นผู้ที่ยึดหลักเหตุผล (reasonable) ในการคิดพิจารณาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง บนฐานของข้อมูล

ข้อเท็จจริงและไม่ใช้กำลังตัดสินปัญหา

3. มีวินัย (discipline) ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้เคารพรักษากติกาของสังคม และไม่ละเมิด

สิทธิของผู้อื่น เป็นพลเมืองดี

4.มีความซื่อสัตย์ (integrity) ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมอันดีของพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อตรง

ต่อบทบาทหน้าที่ของตนและไม่บิดเบือนประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตน

5.เป็นผู้มีความรับผิดชอบ (responsibility)ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ

พร้อมที่จะรับผิดชอบจากการกระทำของตน

6. มีจิตสาธารณะ (publicness) ตระหนักถึงศักยภาพของตนในการแสดงออกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดย

เริ่มต้นจากตนเองในครอบครัว ชุมชนของตน และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนบางประการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมายโครงการคณะกรรมการชุมชนรวม 25 ชุมชน จำนวน 25 คน

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินงานโครงการนี้ที่ โรงแรมสยาม ริเวอร์รีสอร์ทชัยภูมิ

ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่ 28 มกราคม 2565 มีขั้นตอนดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย

การอภิปราย แจกเอกสารและการฉายสื่อวีดิทัศน์ ได้ผลทั้งด้านปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรม 650 คน

และมีคุณภาพของการดำเนินงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินการดังต่อไปนี้