เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาร พ.ศ. 2560 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใส ความพร้อมผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน บัดนี้เสร็จสิ้นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2560 แล้ว เทศบาลเมืองชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf