เลือกหน้า

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชัยภูมิประจำปีงบประมาณ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้ทบทวนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกองฝ่ายที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น กระบวนงานหรือเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานประเมินความเสียงทุจริตประจำปี 2564

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2563