เลือกหน้า

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมือชัยภูมิ ขอส่งรายจานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย.2564) เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขอารัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำสงรายจานการเงินประจำบีพร้อมกันรายรานผลตรวจสบของสำนักงานการรวจเนแผ่นดินให้กระทรวงการคล้ง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

รายงานการเงิน ณ 30ก.ย.2564 สตง.รับรอง ทม.ชัยภูมิ.pdf