เลือกหน้า

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ. ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบมาตรา 72
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ