เลือกหน้า

เนื่องด้วยทางเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงได้นำรายงานการประชุมสภามาประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

Download file – รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 61 ครั้งที่ 1