เลือกหน้า

เนื่องด้วยทางเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงได้นำรายงานการประชุมสภามาประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

Download file – รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 60 ครั้งที่ 2