เลือกหน้า

ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี
ตามที่คณะรัฐมนตได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาล นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพันจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ
ตามมาตรา ด๑ แห่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบมาตรา ๒๙ แห่พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๖๕๖๒
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔