เลือกหน้า
💚เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เข้ารับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
💚💚เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับรางวัล “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ (เทศบาลเมือง) การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ”