เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า เทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น