เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จึงขอประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง.pdf