เลือกหน้า

นายกฤดา สัญญะสาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรี รับเกียรติบัตร รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) ซึ่งเทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับคะแนนใน ระดับ A ที่คะแนน 88.04 คะแนน ณ ห้องประชุมตาดโตน ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563