เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่พึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้ จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.pdf