เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิเขตที่ 1 จำนวน15 คนผู้สมัครสมาชิกสภาเขตที่ 2 จำนวน16 คนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3 จำนวน15 คน