เลือกหน้า

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชย จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 

 

หนังสือที่ระลึก-อปท.-2563 ชัยภูมิ – หนังสือที่ระลึก-อปท.-2563-Ver-Preview.pdf