เลือกหน้า

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1-4 หรือยื่นใบเสนอชื่อทางไปรษณีย์มายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1-4 หรือยื่นใบเสนอชื่อทางเว็บไซต์ https://twuo.onwr.go.th/ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน