666666666666 รับการติดตามการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิรับการติดตามการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการติดตามการดำเนินการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

หนังสือที่ นร.1218/2355 เรื่องการติดตามการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ขแงทางราชการ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562