เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ รับการตรวจคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในรอบสุดท้าย ประเภททั่วไป ของอปท.ขนาดใหญ่ จากคณะกรรมการ