เลือกหน้า

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ รับการตรวจประเมินรางวัลการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันพระปกเกล้า รอบที่ 2 ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม