เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ
งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้นำรถดูดโคลน ดำเนินการดูดโคลนและสิ่งปฎิกูลน้ำเสีย ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในบริเวณที่เป็นท่อพักน้ำเสีย ที่ไหลมารวมกันเป็นจำนวนมากและเกิดการอุดตัน น้ำเน่าเสีย จึงออกดำเนินการจนแล้วเสร็จ