เลือกหน้า

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ


รายละเอียด – ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่-3-ปี-2563-ครั้งที่-2.pdf